Planuri și proiecte

Campania de comunicare si conștientizare în domeniul calității aerului în Municipiul București

Pornind de la prevederile art. 70, lit. d) din OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, conform căruia, pentru asigurarea unui mediu de viaţă sănătos, autorităţile administraţiei publice locale au obligația să informeze publicul asupra riscurilor generate de funcţionarea sau existenţa obiectivelor cu risc pentru sănătatea populaţiei şi mediu și de la art. 35 – Dreptul la mediu sănătos din Constituția României, potrivit căruia ”statul recunoaște dreptul oricărei persoane la un mediu înconjurător sănătos și echilibrat ecologic”, Primăria Municipiului București a încheiat un contract de prestare servicii de consultanță în publicitate cu Fix Media Advertising SRL, înregistrat la PMB cu nr. 780/24.11.2022. Prin acest contract a fost elaborată Strategia de Comunicare în Domeniul Calității Aerului în București, aceasta având ca obiectiv principal stabilirea canalelor de comunicare pentru realizarea campaniilor de conștientizare a unei mase cât mai mari de cetățeni cu privire la impactul negativ al poluării atmosferice asupra calității vieții.

Rezultatele pe care le dorim, in urma campaniei de comunicare și conștientizare în domeniul calității aerului, sunt:
- fixarea la nivelul percepției publice a rolului Primăriei Municipiului București în asigurarea și monitorizarea calității aerului
- informarea corectă si prompta a cetățenilor cu privire la calitatea aerului prin crearea unui cadru de comunicare eficient pentru transmiterea informațiilor relevante
- creșterea vizibilității și a transparenței informațiilor referitoare la calitatea aerului
- conștientizarea și înțelegerea factorilor interni și externi care contribuie ori influențează calitatea aerului
- conștientizarea și înțelegerea modalităților de acțiune prin care diferite categorii de public pot participa la îmbunătățirea calității aerului în municipiul București


Pentru a îmbunătăți calitatea aerului în Municipiul București avem în vedere următoarele planuri și proiecte:

Planul integrat de calitatea aerului/planul de menținere a calității aerului reprezintă setul de măsuri cuantificabile din punct de vedere al eficienței lor, pe care titularul/titularii de activități ce se desfășoară pe teritoriul Municipiului București, trebuie să le ia astfel încât concentrațiile de poluanți atmosferici considerați în evaluarea calității aerului, să fie/să se mențină sub valorile limită sau, după caz, valorile țintă, astfel cum sunt ele stabilite în Legea nr. 104/2011, cu modificările ulterioare.

Primăria Muncipiului București derulează un contract pentru elaborarea celor două planuri până la sfârșitul acestui an.


Planul de Mobilitate Urbană Durabilă 2016 - 2030 Regiunea București – Ilfov (PMUD)

Proiectele și măsurile PMUD au o contribuție esențială în reducerea poluării, a emisiilor de gaze cu efect de seră și a consumului de energie, componenta de protecție a mediului fiind astfel un obiectiv strategic al PMUD alături de asigurarea accesibilității, îmbunătățirea siguranței și securității în timpul deplasărilor, eficiența economică și calitatea mediului urban.

Obiectivele și proiectele cuprinse în document sunt corelate cu documentele strategice naționale, regionale și locale – Master Planul General de Transport (MPGT), Planul de dezvoltare regională București-Ilfov (PDR BI), Planul de Urbanism General (PUG), strategiile locale de dezvoltare urbană și acoperă sectorul de transport public local și feroviar inclusiv facilitățile de inter-modalitate și multi-modalitate, deplasările nemotorizate, sectorul de transport rutier și politica de staționare, integrarea dintre planificarea urbană și planificarea infrastructurii de transport și spațiile pietonale.


Planul Urbanistic General (PUG)

Planul Urbanistic General, documentație de urbanism ce are atât caracter director, cât și de reglementare operațională, cuprinzând reglementări pe termen scurt, la nivelul întregii unități administrativ-teritoriale de bază, cu privire la: stabilirea și delimitarea teritoriului intravilan în relație cu teritoriul administrativ al localității; stabilirea modului de utilizare a terenurilor din intravilan; zonificarea funcțională în corelație cu organizarea rețelei de circulație; delimitarea zonelor afectate de servituți publice; modernizarea și dezvoltarea infrastructurii tehnico-edilitare; stabilirea zonelor protejate și de protecție a monumentelor istorice; formele de proprietate și circulația juridică a terenurilor; precizarea condițiilor de amplasare și conformare a volumelor construite, amenajate și plantate.

PUG cuprinde cinci obiective strategice de dezvoltare economică și socială, și anume:
­- Accentuarea identității municipiului București în concordanță cu aspirația sa de a deveni o metropolă europeană, realizabilă prin atragerea unor instituții și companii internaționale, reabilitarea imaginii externe și dezvoltarea turismului cultural şi de afaceri, precum şi prin creșterea competitivității prin diversificare funcțională și prin crearea de noi specializări „de excelență” în domenii de vârf;
­- Susținerea vitalității și atractivității municipiului București potrivit rolului de Capitală a României;
- ­Dezvoltarea capitalei ca o aglomerație urbană având un rol activ și stimulativ la nivel regional şi metropolitan;
- ­Ridicarea calității vieții locuitorilor, care presupune creșterea prosperității economice și crearea de locuri de muncă o dată cu asigurarea integrării sociale și a securității, a îmbunătorii condițiilor de locuire și a cadrului natural și construit;
- ­Protejarea și valorificarea potențialului natural, arhitectural și urbanistic.


Planul Integrat de Dezvoltare Urbană pentru zona centrală a municipiului București (PIDU)

Planul Integrat de Dezvoltare Urbană pentru zona centrală a municipiului București reprezintă un document de planificare a dezvoltării la nivelul zonei centrale a capitalei, plan care se implementează prin proiectele individuale identificate în planul de acțiune.

Obiectivele Planului Integrat de Dezvoltare Urbană vizează consolidarea identității orașului și susținerea vitalității și atractivității acestuia, dezvoltarea economică locală și regenerare urbană durabilă prin îmbunătățirea calității spațiilor publice și valorificarea elementelor culturale, de patrimoniu și turistice ale zonei centrale a capitalei. Prin îndeplinirea acestor obiective se urmărește creșterea calității vieții locuitorilor capitalei precum şi sporirea atractivității pentru investitori și turiști creând un centru dinamic şi atractiv pentru o capitală europeană.


Strategia de dezvoltare și funcționare pe termen mediu și lung a serviciului public de salubrizare în municipiul București

Strategia de dezvoltare și funcționare pe termen mediu și lung a serviciului public de salubrizare în municipiul București, aprobată prin H.C.G.M.B. nr. 82/2015 și actualizată prin H.C.G.M.B. nr. 501/2017 și H.C.G.M.B. nr. 312/2019 reprezintă documentul strategic prin care sunt stabilite direcțiile de dezvoltare a serviciului public de salubrizare în municipiul București în perioada 2014-2030.

Prevederile stipulate în strategie se aplică pentru toate activitățile serviciului public de salubrizare având la bază următoarele principii: conservarea și protecția mediului înconjurător, protecția sănătății publice, responsabilitatea față de cetățeni și dezvoltarea durabilă.

La baza strategiei stau documentele legate de Planul de Gestionare a Deșeurilor în Municipiul București, Regulamentul de Organizare și Funcționare a Serviciilor Publice de Salubrizare în Municipiul București, Normele de Salubrizare și Igienizare ale Municipiului București.


Planul Local de Acțiune pentru Mediu (PLAM)

Planul Local de Acțiune pentru Mediu pentru Municipiul București revizuit 2021, aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 698/22.12.2022, reprezintă strategia pe termen scurt, mediu și lung pentru soluționarea problemelor de mediu prin abordarea principiilor dezvoltării durabile în concordanță cu Planul National de Acțiune pentru Mediu și cu Programele de Dezvoltare Locale și Regionale. Acest plan este complementar celorlalte activități de planificare ale autorităților locale și reflectă opinia publicului în ceea ce privește problemele prioritare de mediu precum și acțiunile identificate ca necesare în domeniul protecției mediului pentru:
­- Accentuarea identității municipiului București în concordanță cu aspirația sa de a deveni o metropolă europeană, realizabilă prin atragerea unor instituții și companii internaționale, reabilitarea imaginii externe și dezvoltarea turismului cultural şi de afaceri, precum şi prin creșterea competitivității prin diversificare funcțională și prin crearea de noi specializări „de excelență” în domenii de vârf;
- îmbunătățirea condițiilor de mediu în cadrul comunității locale prin implementarea strategiilor de acțiune concretă;
- ­promovarea conștientizării publice a responsabilităților în domeniul protecției mediului și creșterea sprijinului public pentru strategiile alese;
-­ identificarea, evaluarea și stabilirea priorităților de mediu pentru care este necesar a se acționa;
-­ promovarea unui parteneriat între cetățeni, autoritățile locale, ONG-uri, oameni de știință și oameni de afaceri, învățarea modului de a conlucra în soluționarea problemelor comunității;
-­ satisfacerea cerințelor ce decurg din legislația și reglementările naționale de mediu.


Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană (SIDU)

Primăria Municipiului București și Banca Mondială au semnat pe 4 martie 2019 un acord de servicii de asistența tehnică, pentru o perioadă de 36 de luni, cu scopul de a sprijini municipalitatea în prioritizarea și implementarea unor intervenții esențiale pentru dezvoltarea locală și creșterea calității vieții în Municipiul București.

În cadrul parteneriatului, Banca Mondială oferă asistență tehnică și pentru elaborarea Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană a Capitalei, cunoscută generic ca Strategia București 2050 (#București2050, #SIDU București). Scopul acestui document este de a identifica cele mai bune soluții pentru alinierea capitalei la standardele principalelor metropole europene și globale, propunând proiecte de importanță strategică și cu impact pe termen scurt, mediu și lung, ca de exemplu:
­- accentuarea identității municipiului București în concordanță cu aspirația sa de a deveni o metropolă europeană, realizabilă prin atragerea unor instituții și companii internaționale, reabilitarea imaginii externe și dezvoltarea turismului cultural şi de afaceri, precum şi prin creșterea competitivității prin diversificare funcțională și prin crearea de noi specializări „de excelență” în domenii de vârf;
- ­regenerarea urbană a centrului istoric a Municipiului București;
- ­îmbunătățirea dezvoltării economice a orașului;
-­ programul pentru reducerea riscului seismic al clădirilor din București;
-­ implementarea PMUD București-Ilfov;
-­ satisfacerea cerințelor ce decurg din legislația și reglementările naționale de mediu.